W terenach, dla których istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, na terenach mieszkalnych właściciel składa wniosek do wydziału Architektury w Urzędzie Miasta/Gminy, do wniosku dołącza się:

• wstępny projekt podziału
• wyciąg z Ksiąg Wieczystych
• wypis z ewidencji gruntów
• fragment mapy ewidencyjnej z PODGiK (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

W terenach, które w planie zagospodarowania przestrzennego są terenami rolnymi można złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany(mieszkaniowy)

W terenach, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego wydzielić można:

• działkę o powierzchni większej niż 30 arów dla terenów rolnych lub działkę o powierzchni mniejszej niż 30 arów, ale tylko na powiększenie działki sąsiadującej.
• można wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do których to wniosków należy dołączyć umowy o zapewnieniu dostaw wody i energii