Usługi Geodezyje Geokart - Bogatynia Zgorzelec Lubań Pieńsk Zawidów


Idź do treści

Menu główne:kontakt :
tel. (075) 77 33539
geokart(małpa)geo.pl

Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług: • Sporządzanie map do celów projektowych i opiniodawczych:
  • Analogowych (papier, folia lub kalka)
  • Numerycznych
 • Pomiary realizacyjne
  • Tyczenie budynków
  • Budowli
  • Sieci uzbrojenia terenu
 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
  • Elektroenergetycznych
  • Wodociągowych
  • Kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
  • Gazowych
  • Telekomunikacyjnych i TV kablowych
  • Ciepłowniczych
  • Technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • Opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • Sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej
 • Projektowanie, zakładanie i pomiar:
  • Poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej
  • Pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników
 • Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • Kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Konsolidacja działek ewidencyjnych
 • Wznawianie znaków granicznych - okazania granic
 • Podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych
 • Podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • Podziały pod poszerzenia pasów drogowych
 • Prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
 • Kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
 • Geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
 • Pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach
 • Pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości
 • Pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości
 • Geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników
 • Sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości

Strona główna | Oferta | Sprzęt | Poligrafia | Porady | Kontakt | Realizacje | Referencje | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego